garpenblogg

Alla inlägg den 21 oktober 2015

Av Maria - 21 oktober 2015 14:48

Staffen har som ras varit med i SRD från starten 2009, inget att vara stolt över förstås, men det innebär samtidigt att vi uppfödare numer bör ha STOR koll på vad detta är för dokument och vad det står om vår ras däri. Eftersom det nu dessvärre verkar som att dokumentet, och dess viktiga roll i allas vårt avelsarbete & medvetande, nästan verkar leva en tynande tillvaro så tänkte jag att jag skulle ta och berätta (ja igen) om dels historiken men förstås framförallt vart vi står idag.


SRD= Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Såhär lyder förklaringen på SKKs hemsida:

"En exteriördomare ska ansvara för att bevara de olika hundrasernas typiska särarter med de mål och ramar som rasstandarden fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa.

SRD, som har tillämpats vid Länsklubbarnas utställningar sedan 2009, identifierar riskområden och förebygger att de utvecklas till problem. SRD är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

NKU tillsatte för två år sedan en arbetsgrupp med representanter från de Nordiska länderna med uppgift att harmonisera de fyra ländernas ansatser att motverka rashundars exteriöra överdrifter som hotar hundars sundhet och hälsa.

Arbetet är slutfört och resultatet är NKU BSI (Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs) översatt till svenska Särskilda rasspecifika domaranvisningar SRD.

SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt och omfattande samarbete mellan exteriördomare, berörda ras- och specialklubbar, veterinärmedicinskt sakkunniga och tillgänglig försäkringsstatistik. Denna inventering tillsammans med erfarenheter från de nordiska länderna utgör underlaget för urvalet av de raser som listats i SRD 2014 och NKU BSI och för anvisningarna för respektive ras.

Dokumenten nedan ska utställningsarrangörer skicka och ha tillgängliga för domare som ska döma dessa raser."  


Hur gick det rent praktiskt till för oss när vi först kom med?

SSBTK och Svenska Terrierklubben fick en remiss från SKK där de talade om att de ansåg att Staffen skulle vara med i SRD för felställda hörntänder (även känt som begreppet inverted canines)

Rasklubbens (ssbtk) styrelse remitterade frågan till dåvarande UK för bearbetning.

UK sände ut en enkät till samtliga uppfödare som var medlemmar i rasklubben vid denna tidpunkt samt att kontakt med veterinärer med specialist kompetens inom tänder rådfrågades. Det hela ledde till att statistik kunde sättas samman och att UK föreslog till styrelsen att inte motsätta sig SKKs önskan (även om enkäten inte tydde på några större problem med just inverterade hörntänder, utan snarare pekade på att underbett var betydligt mer utbrett) MEN att sända tillbaka en önskan om omformulering av själva texten i SRD.

Styrelsen biföll detta och sände vidare till Terrierklubben som i sin tur sände till SKK och SKK formulerade om texten.

Ja så kan man lite kortfattat säga att det gick till.

Sedan lades tandenkätssammanställningen på tryck i Staffetten och SRD blev en (av många) fasta punkter på Uppfödarmötenas agendor.


Plötsligt är vi med för två nya vad man kallar "RISKOMRÅDEN"

Döm då om min förvåning när jag upptäckte att rasen på något mystiskt vis plötsligt fått ytterligare observandum i SRD! Inte bara har det glömts bort att involvera uppfödarna i själva hanteringen av frågan, det har oxå glömts bort att berätta för oss att rasen faktiskt ÄR med IGEN för NYA saker. Utan att ljuga tror jag att det gått ca 1år nu. 1år med nya observandum som nästan ingen vet om.

Pja nu kan man ju säga att detta enbart är för domare och för de som ställer ut och att det inte bekommer oss på riktigt, men det vore både korkat och tragiskt på samma gång tycker jag.  Klart att vår ras förmåga att andas är av högsta prioritet för alla uppfödare!


Vad står det då om rasen i SRD idag?


Staffordshire bullterrier


I rasen förekommer riskområden som:


1.Bett Felställda nedre hörntänder som biter upp i gomtaket.


2 Andning: Se Appendix 2 om bedömning av andningsbesvär.


3 Hud och päls


Tunn päls och/eller irriterade hudpartier .


Särskild uppmärksamhet ska fästas vid bett, andning och hud.Följdfrågan blir vad står det i appendix 2?

"Alla hundar skall kunna andas utan besvär också i rörelse. I kvalitets- och konkurrensbedömningen bör domaren överväga tre nivåer av observerbara andningsbesvär och låta prissättningen påverkas i relation till besvärens omfattning och allvar.

1. Obetydliga/temporära tecken till besvärad andning som inte framkallar svårigheter skall noteras men inte

nödvändigtvis inverka på kvalitetsprissättningen. Sådana tecken bör dock vägas in vid kurrensbedömningen.


2. Lättare besvärad andningsförmåga/ lättare andningsbesvär liksom sådana anatomiska förhållanden som kan påverka andningsförmågan skall påverka kvalitetsprissättningen (knipta näsborrar, alltför kort nosparti, alltför litet huvud

och/eller överdrivet korta kroppsproportioner, underutvecklad bröstkorg osv)


3. Uppenbara tecken på andningsbesvär skall motivera ett övervägande av prissättningen

disqualified”. Sådana besvär föreligger om hunden redan när den står stilla och inte är påverkad av yttre faktorer (irritation, upphetsning, temperaturförhållanden med mera) visar tecken till försvårad andning av följande slag:

Andning med öppen mun samtidigt som mungiporna är tydligt uppdragna och/eller tungan påtagligt utsträckt.

Tydligt ljudande andning - såväl vid inandning som utandning.

Indragning i förbröstet och bakom revbensbågarna i takt med inandningarna.

Nickande medrörelser av huvud och hals i takt med inandningen.

Andningsbedömningen skall också inkludera observation av besvär under och efter rörelsebedömningen som skall vara

genomförd med beaktande av adekvat rörelsehastighet och omfattning. Allmänna tecken till uttröttning liksom förlängd

återhämtning efter rörelsebedömning är allvarliga och tydliga tecken på bristande förmåga i andningsfunktionen.* 


Nå, låt oss nu fokusera på vad vi ska göra- för något måste faktiskt göras!


0) Ut med ett mail till klubbens uppfödare och berätta om det faktum att rasen är med för ytterligare ett problem


1) skapa en enkät till uppfödare och försök på bästa vis sondera hur verkligheten ser ut. Hur vanligt är det att staffar opereras i nos/svalg? Varför opereras de, är det snarkningar under sömn, svårigheter att röra sig ute när det är varmt? Hur många uppfödda hundar från respektive kennel


2) skapa en möjlighet för samtliga ägare till staffar att höra av sig om de har eller har haft hundar med andningsproblem att rapportera in detta (anonymt eller inte är en smaksak och inte något prioriterat) Tex via klubbens hemsida, alt via brev hem till ägare (skk har adressregister)


3) kontakta försäkringsbolagen (alt nöjer man sig med Agria Breed profile) kontrollera hur det ser ut!


4) sammanställ SRD rapporterna! Skall göras årligen! Här bör det framgå att det är ett bekymmer. Det går då oxå att se vilka domare som ansett att de dömt staffar med andningsproblem.


5) Kontakta några av dessa domare och be om deras åsikter, är detta något nytt för dem? Hur illa var det med andningen på den/de hundar de dömde. Vädret den dagen? osv


6) kontakta de veterinärer som är experter på området, förmodligen har flertalet arbetat med andra rasklubbar i samma fråga


7) kontakta rasklubbar som vi vet arbetat med andning under en längre tid, fråga hur de hanterat och hanterar frågan


8) Ta upp detta till samtal på uppfödarmöten- låt oss alla få en möjlighet att resonera kring var som kan betraktas som normalt och vad som vi kan vara överens som minsta gemensamma nämnare i vad som måste anses vara hinder för att användas i avel.


9) Ta upp frågan under UKs punkt på varje årsmöte


10) Sedan avslutningsvis skall förstås andningen som punkt in i vårat RAS dokument.


Nedan kan ni se hur texten i våra Rasspecifika AvelsStrategier ser ut idag på punkten SRD. Något liknande måste alltså till nu för andningen. Kanske är detta så brådskande att vi inte bör invänta den inplanerade revideringen som skall vara klar 2019?


SRD och Tänder

Rasen finns sedan starten år 2009 med i SKK:s SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar,

rörande exteriöra överdrifter hos rashundar) Idag står där följande att läsa: ”I rasen förekommer

felställda hörntänder. Särskild uppmärksamhet ska ägnas bett och tänder.”

Vid varje utställning fyller domaren i en utvärdering av rasen som sedan sänds in till SKK.

Dessa utvärderingar samlas ihop rasvis och vid årets slut delges rasklubben ”sina”

utvärderingar. Dessa utgör en god grund för att kunna följa domarnas upplevelse av rasens

exteriöra tillstånd framförallt rörande just tänder, men också av rasens exteriöra helhet.

Vid uppfödarmöte 15e nov 2009 beslutades att ge klubbens uppfödarkommitté i uppgift att

göra en enkät riktad till uppfödare ang tandstatus hos uppfödda och/eller ägda hundar.

Detta skedde år 2010 och gav följande resultat: Svar inkom från 49 kennlar (utskicket gick till

uppfödare som var medlemmar i klubben). Antalet hundar som uppfödarna svarade om var

1138st. (se bilaga 9)

Bett UA: 91,7%

Trånga hörntänder/tand: 3,8%

Underbett 2,2%

Tångbett 1,2%

Överbett 1,1%

Tandförluster är, och har sedan länge varit, frekvent förekommande. Vanligast är att P4

saknas, ofta på både höger och vänster sida i underkäken, men även andra tandförluster är

vanliga. Detta är dock inget som ägnats någon större uppmärksamhet varken från uppfödare,

ägare eller utställningsdomare. Ett problem i sammanhanget är att det är/kan vara en svår

konst att räkna tänder, framförallt när förlusterna sitter symmetriskt såsom de ofta gör i vår

ras. Klubben adresserade detta redan år 2006 genom att bjuda in Ulrica Göransson,

auktoriserad utställningsdomare, till ett uppfödarmöte. Med hjälp av förevisningshundar

visades hur ett komplett och korrekt bett ser ut.

Mål

  • Öka anatomikunskapen bland uppfödare och hundägare.
  • Fortsätta att hålla rasens exteriöra status under uppsikt.

Strategi

  • Detta sker genom medlems- och uppfödarträffar med anatomiinriktning.
  • Klubben ska fortsätta lansera rasens domarkompendium som klubben har till

försäljning. Det är ett bra sätt att för den oerfarne få en mer levande bild av

rasstandarden. Klubben lanserar denna i första hand till nyblivna uppfödare på rasen,

samt att en hel del uppfödare köper kompendier som de sänder med sina valpar vid

leverans.

  • Sända ut uppföljningsenkät ang tandstatus till uppfödarna.
  • Fortsätta den årliga sammanställningen av SRD-domarutvärderingarna.
  • Via kritiklapparna årsvis bevaka rasens exteriöra utveckling

   

Tre brudar i värmen

ANNONS
Av Maria - 21 oktober 2015 14:30

Tanken är att inte bara ha en fotograf på plats på kennelträffen som förevigar delar av dagen utan även att fotografen i fråga skall kunna ge er möjlighet att få proffsiga bilder tagna på just er egen hund. Detta blir förstås frivilligt för dem som är sugna samt kommer att innefatta en extra kostnad ifall man sedan vill betsälla någon av bilderna


Nu bjussar vi på fler bilder från förra Kennelträffen (fotogaf är om inget annat anges, Daniel Andersson, Kennel Sacred Heart)


   

ANNONS

Presentation

Fråga mig

17 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ garpenblogg med Blogkeen
Följ garpenblogg med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se